Thó-lūn:Tōa-îⁿ

新增話題
此頁面上沒有任何討論。

"îⁿ-kho·(-á)" ká-ná khah chū-jiân m̄-koh khah bô tiu-siōng (abstract). A-giâu 03:16, 26 Jun 2004 (UTC)

"kiû-bīn piáu-bīn" kái-chò "kiû-thé piáu-bīn" kám-ē khah-hó?--Albert 01:46, 28 1g 2005 (UTC)
Kái kòe ah. Chit kù oh liáu-kái ì-sù: "Tōa-îⁿ sī 1 ê kiû, 1 ê keng-kòe kiû tiong-sim ê chhiat-phìⁿ tī kiû-bīn chhiat chhut-lâi ê îⁿ." A-giâu 04:10, 28 1g 2005 (UTC)
"Keng-kòe kiû tiong-sim ê chhiat-phìⁿ tī kiû-bīn só· chhiat--chhut-lâi ê 1-ê îⁿ." khó-lêng khah-hó.--Albert 07:30, 28 1g 2005 (UTC)
Ū khah hó! A-giâu 18:25, 28 1g 2005 (UTC)
返回 "Tōa-îⁿ" 頁面。