Thó-lūn:Thó͘-tī-kong-koái

Ēng Thó·-tī-kong-koái siáⁿ khoán? Ká-ná lóng sī kóng Thó·-tī-kong, khah hán tit thiaⁿ lâng kóng Thó·-tē-kong. Nā kā Thó·-tē-kong-koái kái chò Thó·-tī-kong-koái, m̄ chai ē khah pe̍h--bē? --Kiatgak 03:49, 3 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

Góa bô ì-kiàn. Kám-siā Kiatgak hiaⁿ tiāⁿ-tiāⁿ thè góa kái pheng-im.--Albert 10:39, 3 Peh-goe̍h 2006 (UTC)
  • Goá mā tiāⁿ-tiāⁿ siá m̄-tio̍h, ta̍k-ê hō͘-siong kaù-tùi kiû chìn-pō͘. --Kiatgak 03:56, 4 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

發起關於Thó͘-tī-kong-koái的討論

發起討論
返回 "Thó͘-tī-kong-koái" 頁面。