?Thó͘-tī-kong-koái
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Zingiberales
Kho: Costaceae
Sio̍k: Costus
Chéng: C. speciosus
Ha̍k-miâ
Costus speciosus
(J.Koenig) C.D.Specht, 2006

Thó͘-tī-kong-koái he̍k kiò-chò chúi-chio-hoe (Hàn-jī: 土地公拐, 水蕉花; Hôa-gí: 閉鞘薑, 絹毛鳶尾; Eng-gí: crepe ginger, wild ginger; ha̍k-miâ: Costus speciosus ) sī to-nî-seng chháu-pún si̍t-bu̍t. Tī Tâi-oân hun-pò· tī tiong-pō·, lâm-pō· ê pêⁿ-tē kàu kē-hái-poa̍t ê soaⁿ-khu; seng-tióng tī chhia-lō·-piⁿ he̍k chhiu-nâ-kîⁿ. Kui-kang ū-ji̍t he̍k pòaⁿ-kang ū-ji̍t sī i kah-ì ê seng-tióng khoân-kéng. Hoe-kî ùi la̍k-go̍eh kàu cha̍p-jī-go̍eh.

Thó͘-tī-kong-koái ê hoe

Hêng-thāi Siu-kái

Ū kho·-pé-khoán ê tē-hā cháu-keng, lāu-hòe-á-ki tiāⁿ-tiāⁿ ē hun-chhe-khui-ki.

Hio̍h-á hō·-seng, tiāⁿ iân keng pâi-lia̍t chò kńg-lê-hêng ê se̍h-lê-thui ê khoán-iūⁿ; hio̍h-á pho̍ah-chiam-hêng, kha-chiah-phiaⁿ hit-pêng moa jiông-á-mo·.

Hoe pe̍h-sek, ū-sî-á chhián-chhián ê hún-âng-sek; hoe-koan lio̍h-lio̍h-á oai-khi ê lêng-liang-khoán, ti̍t-kèng ē-sái tōa-kàu 60 mm; sūi-chōng hoa-sū ba̍t-chi̍p téng-seng.

Kóe-chísok-kó (蒴果), lio̍h-lio̍h-á chiâⁿ kiû-hêng, ū 3 chōa lêng-sòaⁿ, go̍k-phìⁿ siù-chûn (萼片宿存); kóe-chí ta-tiú pìⁿ âng-sek.

Chéng-chí sī o·-sek--ê.