Thô͘-siâⁿ-chng (土城庄) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Hái-san-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Sin-pak-chhī Thô͘-siâⁿ-khu.