The Chainsmokers tī Veld (2016)

The ChainsmokersBí-kok ê siang-lâng DJ im-ga̍k chó͘-ha̍p, iû Andrew Taggart kap Alex Pall chó͘-sêng.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái