The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog (Bân-lâm-gú pe̍h-oē-jī: Bín-chia̍t ê chang-sek hô͘-lî àn pīn-toāⁿ ê káu-á bīn-téng liòng-kòe) sī Eng-gí ê choân jī-bó kù.