Thôan-jiám-pēⁿ sī 1-chióng chin phó·-piàn, sio̍k to-hoat-sèng ê chi̍t-pīⁿ. Thôan-jiám-pīⁿ sī iû-tio̍h pīⁿ-gôan-thé só· ín-khí, ē-tàng tī lâng kah tōng-bu̍t chi-kan hō·-siong òe-lâi-òe-khì. Nā-beh kóng sī thôan-jiám-pīⁿ, siōng khí-bé mā-ài kū-pī ē-kha 3-ê khôan-chiat:

  • Thôan-jiâm-gôan (傳染源)
  • thôan-pò· hong-sek
  • siū-hāi-chiá iông-ī pī kám-jiám

Thôan-jiám-pīⁿ ê pīⁿ-gôan-thé pau-koat " pīⁿ-to̍k, sè-khún, chin-khún, i-gôan-thé, chi-gôan-thé, 立克次体, lô-sôan-thé (螺旋体), gôan-thâng (原虫) kah ngiau-thâng (蠕虫) téng-téng.

Thôan-jiám-pīⁿ pah-pah-chióng, nā àn-chiàu thôan-pò· hong-sek lâi pun-lūi, ē-sái pun-chò ho·-khip-tō thôan-jiám-pīⁿ, siau-hòa-tō thôan-jiám-pīⁿ thâng ín-khí ê thôan-jiám-pīⁿ, tōng-bu̍t ín-khí ê thôan-jiám-pīⁿ kah kî-thaⁿ ê chêng-hêng.