Thok-poa̍t (拓跋) sī kó͘-chá Sian-pi ê chi̍t ê sī-cho̍k. In sī Thok-poa̍t-pō͘ ê cho̍k-tiúⁿ.

Thok-poa̍t-pō͘ tī Tiong-kok Se Chìn sî-tāi ê sè-le̍k hoān-ûi