Thong-sio̍k La-teng-gí

Thong-sio̍k La-teng-gí (La-teng-gí: sermo vulgaris, ì-sù sī "thong-sio̍k-ōe") sī kó͘-tián La-teng-gíHoat-lân-se, Ì-tāi-lī, Se-pan-gâ, Phû-tô-gâ kap Lô-má-nî-a téng tē ê bîn-kan thong-sio̍k piàn-thé. Ùi tiong-sè chá-kî khai-sí hun-hòa, kàu 9 sè-kí chiâⁿ-chò Lô-bān gí-giân ê hun-chi.

Thong-sio̍k La-teng-gí ê bûn-hoatkó͘-tián La-teng-gí kán-tan chin chē. Tī giân-gí-ha̍k siōng, thé-hiàn liáu kó͘-tián La-teng-gí chò-ûi chi̍t chióng chong-ha̍p-gí kàu chit-má ê Hoat-lân-se-gí, Ì-tāi-lī-gí, Se-pan-gâ-gí, Phû-tô-gâ-gí, Lô-má-nî-a-gí téng giân-gí chò-ûi chi̍t chióng hun-sek-gí ê kòe-tō͘.