Tiān-khì kap Tiān-chú Kang-têng-su Ha̍k-hōe

Tiān-ki tiān-chú kang-têng-su ha̍k-hōe (Eng-gí: Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) sī chi̍t-ê kah tiān-ki kang-têng, tiān-chú kì-sut siong-koan ê kok-ché choan-gia̍p cho͘-chit. Tī chhiau-kòe 160 ê kok-ka ū hun-hōe, hōe-gôan chhiau-kòe 39 bān lâng.

IEEE ta̍k-nî hoat-piáu chiok chōe cha̍p-chì, choan-su, iā kì-pān choan-gia̍p gián-thó-hōe. IEEE sò͘ chè-tèng ê piau-chún tī kang-gia̍p-kài ū tiōng-tāi ê éng-hióng.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái