Tiān-náu êng-bō͘ (Eng-gí: computer monitor), ia̍h sī kóng tiān-náu hián-sī-khì (computer display), he̍k-chiá kóng mó͘-ni-toh, sī tiān-náu ê tiān-chú sī-kak hián-sī-khì. Chi̍t chiah êng-bō͘ it-poaⁿ sī hâm hián-sì chong-tì (display device), hôe-lō͘ (circuitry), gōa-khak kap tiān-le̍k kong-èng téng ki-koan.

Khah kū hêng ê êng-bō͘ sī CRT hêng-sek, sin-chìn ê tōa-hūn sī LCD he̍k-chiá LED.