Tiān-náu an-choân

Tēn-náu an-tsuân, bāng-lōo an-tsuân, hi̍k-tsiá sìn-sit ki-su̍t [en] an-tsuân (IT an-tsuân) (ing-gú: Computer security, cybersecurity (cyber security), information technology security (IT security)) sī pó-hōo tēn-náu hē-thóng hām bāng-lōo bén-siū sìn-sit sia̍p-lōo, tsha̍t-thau hi̍k-tsiá sún-hāi i-ê ngē-thé [en], nńg-thé hi̍k-tsiá tēn-tsí sòo-kì, í-kip bén-siū kan-jiáu [en] hi̍k gōo-tō in thê-kiong ê ho̍k-bū.[1][2]

Sui-jiân tiān-náu an-tsuân ê tuā-to-sòo hong-bīn lóng khan-kha̍p tio̍h tiān-tsí bi̍t-bé hām ka-bi̍t tíng-tíng sòo-jī tshòo-si, m̄-koh koh-teh sú-iōng kim-sio̍k sòo-sî tíng-tíng ê bu̍t-lí an-tsuân tshòo-si lâi hông-tsí bí-kíng siū-kuân ê tshuàn-kái.

Tsù-káiSiu-kái

  1. Schatz, Daniel; Bashroush, Rabih; Wall, Julie (2017). "Towards a More Representative Definition of Cyber Security". Journal of Digital Forensics, Security and Law (ēng Eng-gí). 12 (2). ISSN 1558-7215.  (Eng-gí)
  2. "computer security | Definition & Facts | Britannica". www.britannica.com (ēng Eng-gí). 2022-07-12 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)

Ên-sin ua̽t-to̽kSiu-kái

Tsham-ua̽tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tiān-náu an-choân