Tiān-náu bāng-lō͘

(Tùi Tiān-náu bāng-lō· choán--lâi)

Tiān-náu bāng-lō͘ (Eng-gí: computer network), tiāⁿ-tiāⁿ kán-chheng bāng-lō͘) chí tiān-náu (kè-sǹg-ki) hō͘-siong liân-lo̍k iōng--ê thong-sìn soàⁿ-lō͘ hē-thóng.

Tùi siau-hùi-chiá lâi kóng, tiān-náu bāng-lō͘ chú-iàu chí Internet ("Bāng-chè Bāng-lō͘"), te̍k-pia̍t sī World Wide Web.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái