Tiān-náu hú-chō͘ siat-kè

Tiān-náu hú-chō͘ siat-kè (Computer-aided design), kán-chheng CAD, sī ūn-iōng tiān-náu nńg-thé lâi chìn-hêng bô͘-gí siat-kè.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái