Tiān-náu kho-ha̍k (Eng-gí: computer science) ia̍h kè-sǹg-ki kho-ha̍k, sī leh gián-kiù chu-sìn (information) kap kè-sǹg (computation) ê lí-lūn ki-chhó͘, khoàⁿ tiàm tī tiān-náu hē-thóng téng-koân beh chái-iūⁿ lâi si̍t-hiān kap èng-iōng chiah-ê lí-lūn. Tiān-náu kho-ha̍k ū chin chē iūⁿ-siùⁿ; ū chi̍t-koá kiông-tiāu te̍k-sû léng-he̍k ê kè-sǹg, chhiūⁿ kóng tiān-náu tô͘-ha̍k (computer graphics); ū-ê sī leh gián-kiù khah it-poaⁿ-tek ê kè-sǹg būn-tê (computational problem), chhiūⁿ kóng kè-sǹg ho̍k-cha̍p-sèng lí-lūn (computational complexity theory); mā ū chi̍t-koá sī leh gián-kiù chái-iūⁿ si̍t-hiān kè-sǹg ê lí-lūn, chhiūⁿ kóng gián-kiù án-choáⁿ biâu-su̍t kè-sǹg ê thêng-sek gí-giân lí-lūn (programming language theory), iah sī án-choáⁿ ēng bó͘ chióng thêng-sek gí-giân (programming language) lâi kái-koat bó͘-mih būn-tê ê tiān-náu thêng-sek-siat-kè (computer programming).

Chham-khó chu-sìn kho-ha̍k (information science).

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Computer science