Nńg-thé

(Tùi Tiān-náu nńg-thé choán--lâi)

Nńg-thé (Eng-gí: software) ia̍h thêng-sek (program) sī tiān-náu hē-thóng lāi-té kā kū-thé ê lêng-kiāⁿ (ngē-thé) kóng beh chái-iūⁿ chò khang-khoè ê chí-lēng. Tāi-thé ū 2 toā lūi, tē 1 chióng sī hō͘ iōng-chiá chò bó͘-mih khang-khoè ê èng-iōng nńg-thé (application software), chhin-chhiūⁿ bûn-su-chhú-lí nńg-thé (word processor); tē 2 chióng sī hē-thóng nńg-thé (system software), chhin-chhiūⁿ chok-gia̍p hē-thóng, chú-iàu sī leh koán-lí tiān-náu hē-thóng ê chu-goân.

Chok-gia̍p hē-thóng Ubuntu 6.10 ê oē-bīn.

Ū tī-tāi ê khài-liāmSiu-kái