Ti̍t-chiap bîn-chú

Ti̍t-chiap bîn-chú (直接民主; direct democracy) sī chi̍t khoán ùi kó͘-chá sî-tāi chiū chûn-chāi ê bîn-chú thé-chè. Tī chit khoán ê thé-chè lāi, ta̍k-ê kong-bîn lóng hiáng-iú ti̍t-chiap chham-ú só͘-ū chèng-chhek chè-tēng ê khoân-lī, keng-iû choân-thé ê tâu-phiò lâi chò chòe-āu ê koat-gī.