Bîn-chú (民主) sī ùi Ji̍t-gí Hàn-jī-sû khip-siu--lâi-ê, chiàu jī ê ì-sù tō-sī jîn-bîn chò-chú, jîn-bîn chú-chhâi, nā Se-kok kāng-chit-ê sû ê sû-goân (pí-lūn democracy), sī ùi Hi-lia̍p-gí ián-piàn--lâi-ê, ì-sū sī jîn-bîn thóng-tī. Chit-ê sû ki-pún-tek sī chí 1 khoán chèng-hú ê khoán-sek kap chèng-tī ê chè-tō͘, chò-tīn tī 1 ê siā-kûn iah kok-ka--ni̍h seng-oa̍h ê jîn-bîn, in ka-tī soán-te̍k beh hō͘ chiâ chò léng-tō-chiá (khó-lêng sī chèng-tóng thoân-thé he̍k-chiá-sī kò-jîn), pēng-chhiáⁿ koat-tēng beh hō͘ siáⁿ-lâng lâi chè-tēng hoat-lu̍t.

Tī bîn-chú ê khoân-kéng--ni̍h, ē ū tēng-kî kap bô-tēng-kî ê soán-kí, jîn-bîn thàu-koè tâu-phiò lâi kéng thâu-lâng, iah-chiá-sī tùi hoat-lu̍t piáu-ta̍t hí-khó iah hùi-tî. Ki-pún-tek chiah-ê koat-tēng lóng sī kin-kì tâu-phiò phiò-sò͘ ê pí-kàu. Tit-tio̍h siōng-koân phiò-sò͘ ê hit-pêng, in ê soán-te̍k kap ì-kiàn tō siū chiap-la̍p.