Tikal (/tiˈkɑːl/) sī chi̍t-ê kó͘-siâⁿ ûi-chek, khó-lêng goân-lâi hō Yax Mutal, só͘-chāi tī Guatemala Petén Koān ê nâ-tē lâi-bīn, sī sio̍k Maya bûn-bêng ê khó-kó͘-tiám lāi-bīn siāng tōa ê chi it.