Tiong-iong Kong-hn̂g Chām

Tiong-iong Kong-hn̂g Chām, pian-hō R9, sī Ko-hiông Chia̍t-ūn ê chi̍t-ê chhia-chām. Siat hiòng Tiong-iong Kong-hn̂g ê chhut-káu sī kiàn-tio̍k-su Richard Rogers ê siat-kè.

Hiòng Tiong-iong Kong-hn̂g ê chhut-káu.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Central Park Station