Tiāu-hong Kok-chè Siong-gia̍p Gîn-hâng

Tiāu-hong Kok-chè Siong-gia̍p Gîn-hâng (兆豐國際商業銀行), kán-chheng Tiāu-hong Siong-gîn (兆豐商銀) ia̍h-sī Tiāu-hong Gîn-hâng (兆豐銀行), sī Tâi-oân ê chi̍t keng toā-hêng siong-gia̍p gîn-hâng.

Tiāu-hong Gîn-hâng ê chóng-hâng toā-lâu