Tiong-kok lâm-pak-hong

(Tùi Tiong-kok lâm-hong choán--lâi)

Lâm-pak-hong (南北方) sī Tiong-kok lāi-pō͘ ê nn̄g-tōa khu-he̍k. Lâm-hong hām pak-hong ê hun-kài sī Tiong-kok tē-lí ê Chîn-léng Hoâi-hô soàⁿ, kā Tiong-kok phòa chò lâm-pak nn̄g-pêng. Tùi khu-hun lâm-hong-jîn (南方人) kap pak-hong-jîn (北方人), tī tēng-gī siōng, pí tan-sûn ê tē-lí khu-ōe ê kài-liām koh-khah ho̍k-cha̍p. Lâm-hong-jîn kap pak-hong-jîn tû-liáu khiā-ke só͘-chāi bô-kāng, tī thé-chit, gí-giân, bûn-hòa kap seng-oa̍h hong-sek mā ū chin tōa ê chha-pia̍t.

Lâm-pak-hong