Tiong Au-chiu Sî-kan

(Tùi Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan choán--lâi)

Tiong Au-chiu Sî-kan (Central European Time), ia̍h CET, sī pí UTC chá 1 tiám-cheng ê sî-khu. Tōa-pō͘-hūn ê Au-chiu kok-ka kap pō͘-hūn Pak-hui kok-ka chhái-ēng chit-ê sî-khu. Chit-ê sî-khu ê tang-kùi sî-kan sī UTC+1, hā-sî-kanUTC+2.

Âng-sek ê khu-he̍k chhái-ēng Tiong Au-chiu Sî-kan

Siong-koan siu-kái