To͘-chhī hoat-tián-kio̍k

To͘-chhī hoat-tián-kio̍k (都市發展局) sī kin-kì Tâi-oân To͘-chhī Kè-ōe Hoat tē-sì tiâu kui-tēng, iû tiong-iong kap tē-hng chèng-hú siat-li̍p, hū-chek chiáng-lí to͘-chhī kè-ōe, to͘-chhī keng-sin, kiàn-tio̍k koán-lí siong-koan gia̍p-bū ê chú-koán ki-koan.