Tâi-tiong-chhī Chèng-hú

Tâi-tiong-chhī Chèng-hú (臺中市政府) sī Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân) Tâi-tiong-chhī tē-hng chū-tī sū-hāng ê chòe-ko hêng-chèng ki-koan. Tī Tiong-hoâ Bîn-kok Chèng-hú ê kè-kò͘ tiong sī ti̍t-hat-chhī chū-tī ê hêng-chèng ki-koan, mā tông-sî hū-chek chip-hêng tiong-iong ki-koan úi-pān ê sū-hāng. Tâi-tiong-chhī ê chū-tī kàm-tok ki-koan sī Hêng-chèng-īⁿ. Tâi-tiong-chhī lóng-chóng siat ū 28 ê it-kip ki-koan, 28 ê khu-kong-só͘, 172 ê jī-kip ki-koan, 307 keng kok-kip ha̍k-hāu, 22 keng iù-tī-hn̂g. Lēng-goā, Tâi-tiong-chhī Chèng-hú koh ū keng-êng 2 ê chhī-êng sū-gia̍p ki-kò͘.