To-bûn-hòa-chú-gī

To-bûn-hòa-chú-gī (Eng-gí: multiculturalism) ì-sù chē khoán, tī siā-hōe-ha̍k, chèng-tī tiat-ha̍k, kap sè-sio̍k iōng-gí lóng ū ēng tio̍h. Tī siā-hōe-ha̍k kap ji̍t-siông ēng-hoat tang-tiong, kap cho̍k-kûn to-goân-lūn (ethnic pluralism) sī sio-siāng ì-sù.