To-biān-thé (多面體; polyhedron) sī tī sam-chhù-goân tiong, iû pêng-biān kap ti̍t-soàⁿ lâi cho͘-sêng ê kí-hô hêng-thé.

Tâu-á-hêng sī chi̍t chióng hui-siông chia̍p-khoàⁿ ê to-biān-thé.