Transilvania

(Tùi Transilvânia choán--lâi)
"Transylvania" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Transylvania (khu-pia̍t-ia̍h).

Transilvania sī ùi kin-á-ji̍t Romania tiong-iong pō͘-hūn ê chi̍t-ê tē-khu, hoân-ūi hâⁿ kàu tē-hng tang-pêng kap lâm-pêng ê Carpathian Soaⁿ-me̍h, hiòng sai-pêng thàng kàu Apuseni Soaⁿ-tē. Transilvania chit-ê tē-hō-mâi ū-sî koh pau-koat hū-kīn ê Crișana, Maramureș kap Romania só͘ sio̍k ê Banat téng le̍k-sú-sèng hun-khu.

   Transilvania pún-pō͘