Khoan-hē tī bāng-lō͘ téng káu-koài ê "troll", khòaⁿ troll (bāng-lō͘ bûn-hòa).

Troll ("tuh-ló͘", "to-ló͘-luh"), sī Pak-au sîn-ōe kiam Scandinavia bîn-sio̍k lāi-bīn ê chi̍t khoán oa̍h-mi̍h. Chá-kî ê Kó͘ Nord kò͘-sū kóng in sī tòa tī soaⁿ lāi ê mi̍h.