Sa-hông

(Tùi Tsar choán--lâi)

Sa-hông (Lō͘-se-a-gí: царь; Lô-má-jī: car') sī Au-chiu Slav lâng, phì-jû Lō͘-se-a ê kun-ông. Chit jī ê gí-goân sī Lô-má-lâng kóng--ê Caesar.