Tutankhamun

(Tùi Tutankhamen choán--lâi)

Tutankhamun (Tut-ankh-amun, iok chêng 1323 nî - chêng 1341 nî) sī Kó͘-tāi Ai-ki̍p Tē-18 Ông-tiâu (sio̍k Sin Ông-kok sî-kî) ê Pharaoh, i ê bōng-tēHoward Carter1922 nî ùi Tè-ông-khut hoat-hiān. "Tutankhamun" ê ì-sù sī "Amun ê hêng-khóan", i ê goân-miâ hō chòe "Tutankhaten", ì-sù sī "Aten ê hêng-khóan".