Twink sī chi̍t khoán LGBT sio̍k-jîn-ōe, chí cha̍p kúi kàu jī-cha̍p thóng hòe ê siàu-liâm cha-po͘, te̍k-pia̍t sī thé-keh khah iù-kut--ê.