Vermont Kiōng-hô-kok

Vermont Kiōng-hô-kok sī chí 1777 nî kàu 1791 nî kî-kan ê Vermont. Hit tang chūn ê Vermont thoat-lî Eng-kok ê khòng-chè, chiâⁿ chò to̍k-li̍p ê kok-ka. Tī 1791 nî, Vermont ka-ji̍p Bí-kok, sī tē-14-ê chiu.