Wa Chū-tī Koán-khu

Wa Chū-tī Koán-khu (Bián-tiān-gí: ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း) sī Myanmar ê chi̍t ê chū-tī koán-khu, hoat-tēng hú-siâⁿ tī Hopang, si̍t-chè tiàm tī Pangkham.

Wa Chū-tī Koán-khu (Wa SAD) ê só͘-chāi.

Koh khoàⁿSiu-kái