Warner Bros., choân-miâ Warner Bros. Gû-lo̍k Kong-si (Eng-gí: Warner Bros. Entertainment Inc.), sī Bí-kok ê gû-lo̍k-gia̍p, tiān-iáⁿ chè-chok-só͘ kiam hoat-hêng-siong, sī Time Warner ê kiáⁿ kong-si, chóng-pō͘ tī California ê Burbank. In sī Bí-kok thoân-thóng "6 tōa" tiān-iáⁿ chè-chok-só͘ chi it.