Wikipedia:Tâi-gí-hòa ê gōa-lâi-gí

Tâi-gí ū chin chē gōa-lâi-gí, sui-bóng sī lâng hèng-chhù ê khò-tê, chóng-sī, te̍k-pia̍t chi̍t kóa ki-su̍t-kài ê su̍t-gí, sī hán tit ū lâng ēng khah piau-chún-hòa ê hong-sek kì-lio̍k, ia̍h bô it-tēng tī ha̍k-su̍t bûn-chiuⁿ ia̍h kî-tha chhut-pán-bu̍t hông kài-siāu--kòe. Pún ia̍h sī tùi chit lūi su̍t-gí ê siu-chi̍p khang-khòe kiam chu-liāu tîn-lia̍t ê só͘-chāi.

Hoān-ûi

siu-kái

"Gōa-lâi-gí" ū chē chióng hêng-sek, chia kóng--ê sī í-keng sek-èng Tâi-gí chāi-lâi gí-hoat kap ho͘-im ê pō͘-hūn. (Siong-tùi ū-ê gōa-gí tan-jī hông ēng tī Tâi-gí kóng-ōe kiam bûn-su, pí-lūn Eng-gí lâng-miâ, m̄-koh iáu bô sǹg goân-choân Tâi-gí-hòa--ê tan-jī).

Chia kóng ê "Tâi-gí-hòa", sī chioh "Eng-gí-hòa" ê koan-liām, ì-sù sī kā goân gōa-gí lâi-goân ê jī chiàu Tâi-gí ê chāi-tē ho͘-im kiam siá-jī ê koàn-sì kap kui-chek siu-kái.

Bô sek-ha̍p ê hoān-ûi: Keng-kòe Hàn-jī choán ji̍p--lâi Tâi-gí ê im-e̍k-gí, kap chia kóng ê gōa-lâi-gí khah bô-kâng, in m̄-sī bêng-pe̍h hông chai-iáⁿ sī keng-kòe Tâi-gí ia̍h Bân-lâm-gí ho͘-im ê choán-piàn sán-seng. Lēng-gōa nā sin khip-siu ê tē-hō-miâ, lâng-miâ, in-ūi su-iàu khah hē-thóng-sèng ê kui-chek chhù-lí, mā khah bô sek-ha̍p chhiūⁿ ki-su̍t kap phó͘-thong seng-oa̍h iōng-gí kâng-khoán khioh lân-san ê àn-lē lâi ēng.

Koan-liân chu-liāu

siu-kái

Su-chì

siu-kái

Bāng-ia̍h

siu-kái

[7] (archive), [8] (archive), [9] (archive), [10] (archive), [11] (archive), [12] (archive), [13] (archive),

Iáⁿ-phìⁿ

siu-kái

Lia̍t-toaⁿ

siu-kái

Siong-koan

siu-kái