Wimbledon Kím-phiau-sài

Wimbledon Kím-phiau-sài (Eng-gí: The Championships Wimbledon) sī siāng kó͘ ê toā-hêng the-ní-suh pí-sài, tùi 1877 nî khai-sì tī London hū-kīn ê Wimbledon kì-pān. Chit-ê pì-sài mā sī Grand Slam, ia̍h tio̍h sī sè-kài-siōng 4-toā the-ní-suh pí-sài chi it.

Kiû-tiûⁿ.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

GallerySiu-kái