Àm-jū (Eng-gí: metaphor) sī chi̍t khoán piáu-ta̍t ê chhiú-hoat, mā sī chi̍t khoán siu-sû hong-sek, tùi chi̍t-ê khài-liām ēng lēng-gōa chi̍t khoán ê khài-liām khì piáu-ta̍t. Nā sī nn̄g khoán hông pí-lūi ê khài-liām pún-chit siōng sī bô kâng ê mi̍h, tiō ē-sài kóng sī àm-jū. Pí-lūn nā kā lâng ê sim-lí chioh tiān-náu ê khài-liām tùi-tâng lâi ké-soeh, tiō sǹg sī àm-jū ê chi̍t khoán.

Àm-jū mā thang kóng sī ín-ji̍p liáu pí-lūi (analogy, "saⁿ-chhin-chhiūⁿ") hông-sek ê jīn-ti kòe-têng.

Chham-khó

siu-kái
  • Mac Cormac, Earl R (1985). A Cognitive Theory of Metaphor. Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN 978-0-585-31126-5. 

Siong-koan

siu-kái