Ām-kún

(Tùi Âm-kún choán--lâi)

Ām-kún (La-teng-gí: Collum) ia̍h ām-á-kún, sī seng-khu ê chi̍t hūn, chiap tī thâu kap seng-khu kî-tha pō͘-hūn chi kan.

Ām-kún