Âng-jī (紅字) chiū sī hù-chhut ê sêng-púnsiu-ji̍p ê pō͘-hūn khah-chē ê chêng-hêng. In-ūi khah-chá kì-siàu lóng ē iōng âng-sek ê pit lâi kì-lio̍k liáu-chîⁿ.