É-á-châi (矮仔財), pún-miâ Cheng Hok-châi (鐘福財), gē-miâ Tiuⁿ Hok-châi (張福財), sī Tâi-oân ê chi̍t ūi tiān-iáⁿ kiam tiān-sī ián-oân.

Seng-pêngSiu-kái

1934 nî, É-á-châi bat hām Tâi-oân chē ūi koa-chhiú tàu-tīn chē-chûn kàu Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ lo̍k-chè chhiúⁿ-poâⁿ. Che iā sī i ûi-it chi̍t pái hām Kó͘-lûn-bí-a Chhiùⁿ-phìⁿ ha̍p-chok, lóng-chóng koàn-chè liáu 5 tiâu chok-phín. Lo̍h-bóe tńg-lâi Tâi-oân kái í pún-miâ "Hok-châi" hoat-piáu Thî-chhió In-iân (啼笑姻緣), Sa Chí-mōe (三姊妹), Khái-soân-sû (凱旋詞), Hôe-sióng Chêng-sú (回想情史) kap Hong-liû Tân-saⁿ (風流陳三) téng chok-phín.

1956 nî khí, i khai-sí hip tiān-iáⁿ, chú-iàu iáⁿ-chhut Tâi-gí tiān-iáⁿ. Sán-sè ê i chia̍p hām ióng-chòng ê Lêng-lêng í-kip kiâⁿ sin-sū lō͘-soàⁿ ê Hò͘-táu sio-tàu ián hí-kio̍k; siōng-kài chhut-miâ ê kî-kan tāi-iok sī 1956 chì 1960 nî chi-kan. Kin-kì thóng-kè, i chham-ú ián-chhut ê tiān-iáⁿ chì-chió ū 200 phō chó-iū.

1970 nî, Tâi-gí-phìⁿ boa̍t-lo̍h, É-á-châi, Lêng-lêng kap Hò͘-táu tī Hâu Sè-hông ê thui-chiàn hā, ji̍p Tiong-sī chò ki-pún ián-oân, lóng-chóng ián-chhut 20-goā phō ê tiān-sī-kio̍k.

1991 nî, É-á-châi tit-tio̍h Hêng-chèng-īⁿ Sin-bûn-kio̍k só͘ pan-hoat ê "Hí-kio̍k Thài-tó͘ Gē-koàn Kûn-lûn" (喜劇泰斗藝冠群倫) ê chióng-hāng.

1992 nî, i in-ūi hì kho-lêng soe-kia̍t kòe-sin, hiáng-nî 77 hòe.