Ìn-tō͘-kàu

(Tùi Ìn-tō·-kàu choán--lâi)

Ìn-tō͘-kàu, sè-kài siōng khah chú-iàu ê chong-kàu chi-it, sìn-tô͘ tih-beh chhiau-kòe 10.5-ek lâng (1993 nî kó͘-kè sò͘-jī), kan-na su hō͘ ū 15-ek sìn-tô͘ ê Ki-tok-kàu kah 11-ek sìn-tô͘ ê Bo̍k-su-lîm-kàu, sǹg sī sè-kài tē-3 tōa ê chong-kàu.

Sin-ka-pho ê Ìn-tō͘-biō.

Kàu-gī

siu-kái

Ìn-tō͘-kàu thàu-té iōng hit-pún tī kong-gôan-chêng 1500 nî siá--ê Hūi-tô-keng (《吠陀经》) chò kàu-gī. Tî-liáu che í-gōa, kok kàu-phài ôan-á lóng-ū ka-kī ê keng-bûn, iah hia-ê keng-bûn to̍h bô it-tēng kāng-khóan.

Cho·-chit

siu-kái

Hiān-chú-sî tī Ìn-tō͘, éng-hiáng siōng-kài tōa--ê cho͘-chit sī Kok-bîn Chì-gōan Ho̍k-bū-thôan kah Sè-kài Ìn-tō͘-kàu Tāi-tông-hōe.

Kok-bîn Chì-gōan Ho̍k-bū-thôan tī 1925 nî sêng-li̍p, chông-pài Lô-mô͘-sin (罗摩神), i ê khai-san-chó͘ sī Hái-tek-kek-ngóa (海德格瓦).

Sè-kài Ìn-tō͘-kàu Tāi-tông-hōe sī chin-chiàⁿ tōa-hêng ê Ìn-tō͘-kàu cho·-chit, sī In-tō͘-kàu kok phài-pia̍t ê liân-ha̍p-thé, sêng-li̍p tī 1964 nî, chòng-sí-jîn sī Kok-bîn Chì-gōan Ho̍k-bū-thôan ê thâu-lâng Ko-o̍at (高瓦克). Chit-ê cho͘-chit keng-kòe 30-kúi-nî ê hoat-tián, taⁿ í-keng chiâⁿ-chòe tōa-hêng ê chong-kàu liân-ha̍p chot-chit, lóng-chóng ū pah-gōa-ê phài-pia̍t kah 51-ê chí-tō-úi-ôan-hōe, chham sè-kài siōng 30-gōa-ê kok-ka ê In-tō͘-kàu cho·-chit pó-chhî liân-hē.