Í-hut-só͘-su (以弗所書) sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su ê tē-10 pún su. Che sī sú-tô͘ Pó-lô tī chú-āu 60 chì 61 nî tiong-kan, tī Lô-má Tè-kok siú-to͘ Lô-má ê kaⁿ-ga̍k lāi siá hō͘ Í-hut-só sìn-tô͘ ê chi̍t tiuⁿ phoe.

Chiuⁿ-chat siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái