Sin-iok Sèng-keng (Hi-lia̍p-gú: Καινή Διαθήκη) chôan-su kiōng-iú jī-cha̍p-chhit kǹg, hun-pia̍t jî-hā:

Hun-lūi Tâi-gí ê miâ-chheng Tiong-bûn ê miâ-chheng Hi-lia̍p-bûn ê miâ-chheng
Sì-hok-im-su Má-thài Hok-im zh:馬太福音 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Má-khó Hok-im zh:馬可福音 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
Lō·-ka Hok-im zh:路加福音 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
Iok-hān Hok-im zh:約翰福音 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
Le̍k-sú-su Sù-tô͘ Hēng-toān zh:使徒行傳 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Pó-lô su-sìn Lô-má-su zh:羅馬書 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Ko-lîm-to Chiân-su zh:哥林多前書 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
Ko-lîm-to Hō͘-su zh:哥林多後書 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
Ka-lia̍p-thài-su zh:加拉太書 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
Í-hut-só͘-su zh:以弗所書 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
Hui-li̍p-pí-su zh:腓立比書 ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
Ko-lô-se-su zh:歌羅西書 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
Thiap-sat-lô-nî-ka Chiân-su zh:帖撒羅尼加前書 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
Thiap-sat-lô-nî-ka Hō͘-su zh:帖撒羅尼加後書 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
Thê-mô͘-thài Chiân-su 提摩太前書 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
Thê-mô͘-thài Hō͘-su zh:提摩太後書 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
Thê-to-su zh:提多書 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
Hui-lī-bûn-su zh:腓利門書 ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
Hi-pek-lâi-su zh:希伯來書 ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Kî-thaⁿ su-sìn Ngá-kok-su zh:雅各書 ΙΑΚΩΒΟΥ
Pí-tek Chiân-su zh:彼得前書 ΠΕΤΡΟΥ Α΄
Pí-tek Hō͘-su 彼得後書 ΠΕΤΡΟΥ Β΄
Iok-hān It-su zh:約翰壹書 ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄
Iok-hān Jī-su 約翰貳書 ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄
Iok-hān Sam-su 約翰參書 ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄
Iû-tāi-su 猶大書 ΙΟΥΔΑ
Ī-giân-su Khé-sī-lio̍k zh:啟示錄 lΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Hok-im-su ê hêng-sêng khó-í hun-ûi saⁿ-ê kai-tōaⁿ:

  1. Iâ-so͘ ê seng-pêng hô hùn-hòe/kàu-hòe.
  2. Kháu-thôan.
  3. Su-siá ê hok-im.

Sin-iok ê gôan-bûn si Hi-lia̍p-bûn tān-si gí-hoat ū siū chı̍t-tiám a-lá-mû-gí ê éng-hiáng.

Koan-liân siu-kái