Má-thài Hok-im (馬太福音) chi̍t su-koán, Iâ-so͘ chiū-sī Siōng-tè èng-hí sù hō͘ jîn-lūi ê chín-kiù-chiá. Chià-tio̍h tha Sîn si̍t-hiān liáu chāi Kū-iok tiong hiòng i chú-bîn hí hā ê lo̍k-giân. Jiân-jî chit-ê hok-im put-tān sī hō͘ Iú-thài-lâng--ê, iā-sī hō͘ chôan sè-kài ê lâng.

Pún-su ê phian-pâi cha̍p-hūn chiu-bi̍t, chiông Iâ-so͘ kàng-seng khai-sí, kóng-kàu i siū-sé, siū chhì-thàm, thôan-tō, si-kàu kap chāi Ka-lī–lī it-tài tī-liâu pēⁿ-lâng; jiân-āu kì-su̍t Iâ-so͘ chiông Ka-lī–lī chhiūⁿ Iâ-lō·-sat-léng tô·-tiong ê keng-le̍k hô chòe-āu chi̍t chiu hoat-seng ê sū-kiāⁿ; chòe-āu sī I phōe teng si̍p-jī-kè hô ho̍k-o̍ah.

Lōe-iông

siu-kái

Pún hok-im su só· siá ê Iâ-so͘ sī chi̍t-ūi úi-tāi ê tō-su. I ū kôan-pìⁿ kái-sek Siōng-tè ê lu̍t-hoat; I kàu-tō iú-koan Thian-kok ê chin-lí. I ê kàu-tō àn-hā lāi-iông khó-í kui-la̍p ûi gō· tōa lūi:

 • Chi̍t: Soaⁿ-chiūⁿ pó-hùn ——lūn Thian-kok chú-bîn ê phín-sèng, chek-jīm, kôan-lī kap chiân-tô·. (Tē gō· chì chhit-chiuⁿ).
 • Nn̄g: Cha̍p-jī mn̂g-tô· ê sù-bēng (Tē cha̍p-chiuⁿ).
 • Saⁿ: Koan-î Thian-kok ê pí-jū (Tē cha̍p-Saⁿ chiuⁿ).
 • Sì: Koan-î chok mn̂g-tô· ê ì-gī (Tē cha̍p-poeh chiuⁿ)
 • Gō·:Koan-î kim-sè ê chiong-kiat kap Thian-kok ê cha̍t-hiān.

Thê-iàu

siu-kái
 • 1. Iâ-so͘ ê ka-phó· kap kàng-seng.
 • 2. Sì-sé-chiá Ioh-hān ê kang-chok.
 • 3. Iâ-so͘ ê Sóe-lé hô siū chhì-thàm.
 • 4. Iâ-so͘ chāi Ka-lī–lī ê thôan-tō kang-chok.
 • 5. Chiông Ka-lī–lī kàu Iâ-lō·-sat-léng.
 • 6. Chòe-āu chi̍t chiu chāi Iâ-lō·-sat-léng kap hù-kīn.
 • 7. Chú ê ho̍k-o̍ah hô hián-hiān.

Chiuⁿ

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái