Ná-sat-le̍k-lâng Iâ-so͘ (拿撒勒人耶穌, chiân 4 nî  – 33 nî ), Ki-tok-tô͘ kiò i Iâ-so͘ Ki-tok (耶穌基督), sī Ki-tok-kàu ê chhòng-kiàn-chiá kap tiong-sim jîn-bu̍t. Iâ-so͘ goân-té sī chit-ê Hi-pek-lâi-gú sû: ישוע, ì-sù sī "Siōng-tè chín-kiù"; Ki-tokHi-lia̍p-gúΧριστός, ì-sù sī "chiap-siū boah-iû-lé ê lâng".

Iâ-so· Ki-tok
Pún-bûn hoán-èng Ki-tok chong-kàu--ê koan-tiám. Iú-koan I-su-lân-kàu--ê khoàⁿ-hoat, chhiáⁿ khoàⁿ Isa

Tōa-pō͘-hūn iú-koan Iâ-so͘ ê tāi-chì lóng kì-chài tī Sin-iok Sèng-keng.