Ko-lîm-to Chiân-su (歌林多前書; Kó͘ Hi-lia̍p-gí: Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους; Eng-gí: First Epistle to the Corinthians) sī Pó-lô thó-lūn iú-koan Ki-tok-tô· seng-o̍ah hô sìn-gióng būn-tê ê su-sìn; chit-chióng būn-tê hoat-seng tī I só· kiàn-li̍p ê Ko-lîm-to kàu-hōe. Tang-sî, Ko-lîm-to sī Hi-lia̍p ê chi̍t-ê tōa-to·-chhī——Lô-má tī-hā A-kai-a-séng ê siú-hú.

  • Chit-ê siâⁿ í-chêng sī hôan-êng heng-sēng ê siong-gia̍p kap ko-tō· ê bûn-bêng tù-chheng; tān-sī hong-khì pāi-hōa, tō-tek kē-lo̍h , jîn-bîn sìn-hōng chèng-to chong-kàu. Pó-lô chòe koan-sim ê sī kàu-hōe ê hun-lia̍t kah lāi-pō· tō-tek pāi-hōai ê būn-tê.
  • I iā-sī lūn kàu îm-lōan hô hun-in, liông-sim, kàu-hōe ê cho·-chit, Sèng-lêng ê in-sù, kap “ài chi koa” (cha̍p-saⁿ chiuⁿ) kah iú-koan ho̍k-o̍ah ê kàu-tō (cha̍p-gō· chiuⁿ) sī Pó-lô su-sìn tiong chòe tiōng-iàu chòe siū hoan-gêng ê keng-chat.

Chiuⁿ

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái


Ko-lîm-to Chiân-su
Chiap-sio̍k
Lô-má-su
Sin-iok Sèng-keng
Ko-lîm-to Chiân-su
Kè-sio̍k
2 Ko-lîm-to