Ím-iōng-chúi (飲用水) sī kū-iú it-tēng phín-chit khòng-koán, ē-sái the̍h-lâi ím-iōng, bōe chō-sêng liâm-mi ia̍h-sī tn̂g-kî gûi-hāi ê chúi. Tī to-sò͘ ê sian-chìn-kok, tio̍h-sǹg kan-na ū chin kē pí-lē ê chúi sī si̍t-chè the̍h-lâi ím-iōng kap chú-chia̍h, tān-sī in-ê ka-têng, siong-gia̍p kap kang-gia̍p iōng-chúi lóng í-keng ta̍t-tio̍h ím-iōng-chúi ê piau-chún. Tī thong-sè-kài toā-pō͘-hūn ê tē-khu, jîn-lūi bô-hoat-tō͘ tit-tio̍h kàu-gia̍h ê ím-iōng-chúi, só͘ sú-iōng ê chúi ê lâi-goân toā-poàⁿ siū-tio̍h pēⁿ-goân-thé, kòe-liōng to̍k-sò͘ ia̍h-sī hiân-phû-bu̍t ê u-jiám, tùi lâng ê kiān-khong put-lī. It-tàn lâng khì lim tio̍h ia̍h-sī chia̍h tio̍h siū-tio̍h u-jiám ê chúi-thé, ē chō-sêng toā kui-bô͘ ê kip-sèng ia̍h-sī bān-sèng ê pēⁿ-chèng, che sī chē-chē kok-ka ê chú-iàu sí-in.

Ím-iōng-chúi