Chú-chia̍h sī chún-pī chia̍h-mi̍h ê kang-gē, pau-koat kā chheⁿ mi̍h chú se̍k, he̍k-chiá an-pâi chheⁿ-si̍t téng-téng.

Tǹg
Cha̍p-khoàⁿ ê tǹg
Chá-tǹg
Téng-tàu-tê
Chá-tàu-tǹg
Tiong-tàu-tǹg
Ē-tàu-tê
Àm-tǹg
Siau-iā
Soà-chhùi-bóe
Tiám-sim
Chham-khó

Chú-chia̍h | Chàu-kha


Khoàⁿ

Siong-koan

siu-kái