Ín-iōng sī kóng kā bó͘ chi̍t tōaⁿ piáu-tat ín chò lēng-gōa chi̍t-ê piáu-tat ê chi̍t pō͘-hūn. Nā sī ín-iōng chi̍t tōaⁿ ōe ia̍h bûn-su ê sî, thang kóng ín-kùín-giân.

Siong-koanSiu-kái